Domov - Program razvoja podeželja

 

 

 

prp-ekszrp-eivp-1

 

Aljoša Bončina je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 (www.program-podezelja.si/). Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

 

POVZETEK:
Aljoša Bončina je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mladi prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:
Kmetija, ki jo je prevzel Aljoša, je od leta 1998  usmerjena v ekološko kmetovanje in je usmerjena  v rejo krav molznic. Poleg krav redijo tudi nekaj koz za potrebe turizma in prodajo končnemu potrošniku. Pridelano mleko v vaški sirarni predelajo v sir Tolminc. Za predelavo mleka imajo registrirano dopolnilno dejavnost. Glavnino sira prodajo končnemu potrošniku, nekaj pa ga porabijo za potrebe turistične dejavnosti na kmetiji. Aljoša je tudi nosilec dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ukvarjajo se z stacionarnim kot tudi izletniškim turizmom.

 

CILJI:

 • Povečanje staleža GVŽ
 • posodobitev mehanizacije za spravilo krme na strmih terenih
 • posodobitev molzne črpalke
 • nakup rastlinjaka za potrebe kmetije in turizma
 • posodobitev računalniške opreme
 • izobraževanje na tečajih tujega jezika in računalništva

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • hitrejše spravilo krme in s tem boljša kvaliteta in višja mlečnost
  boljši pogoji molže
 • Zgodnejša in vremensko bolj neodvisna pridelava vrtnin
 • lažje vodenje evidenc
 • lažje komuniciranje z strankami in gosti

 

INFORMACIJA O SOFINANCIRANJU

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:

 • Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
  • Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
  • Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

 • Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
  • Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
  • Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.